Znanost gre v šolo

   Zeleni škrat   Oddelek za biologijo

O projektu   Novice   Gradiva za učitelje   Povezave   Išči

Opis projektnih aktivnosti

Izvedba delavnice za učitelje s partnerskih šol

Na uvodni delavnici, ki jo bomo predvidoma izvedli v maju 2006, bomo identificirali temeljne probleme pri praktičnem delu med poukom biologije. Skupaj z učitelji bomo oblikovali seznam učnih ciljev, ki jih bomo metodološko obdelali. Dogovorili se bomo o načinu vpeljave nove oblike praktičnega dela na posamezne šole in izdelali načrt nadaljnjih aktivnosti.

Razvoj novih oblik praktičnih aktivnosti na fakulteti

Člani projektne skupine z Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete bomo pripravili navodila za izvedbo eksperimentov, opazovanj ali drugih aktivnosti, jih preizkusili v lastnih laboratorijih ali na terenu in prilagodili v obliko, ki bo primerna za izvedbo v gimnaziji ali drugi srednji šoli. Gradiva za vsako praktično aktivnost bodo vsebovala opredelitev ciljev, didaktična navodila za izvedbo praktičnega dela, delovne liste za učence, pomoč pri interpretaciji rezultatov, teoretično ozadje, pregled razpoložljive literature in drugih virov ter predloge za uporabo aktivnosti pri doseganju različnih ciljev (celostno učenje). Pri oblikovanju didaktičnih pristopov se bomo posvetovali z učitelji. Posebno pozornost bomo posvetili procesnim ciljem (kompleksno prepoznavanje problemov in njihovo reševanje, procesiranje informacij, pridobljene veščine rokovanja z laboratorijskim materialom, sodelovanje in odgovornost pri delu) in smernicam za preverjanje in ocenjevanje doseganja procesnih ciljev pri praktičnem pouku.

Uvajanje praktične aktivnosti v šoli

Ob obisku na partnerski šoli bomo nove oblike praktičnega dela izvedli skupaj z učitelji biologije in v razredu z učenci. Glavna posrednica med fakulteto bo mlada znanstvenica (Simona Strugulc Krajšek). Učinkovitost in privlačnost praktične aktivnosti bomo ovrednotili tudi z anketo med učenci in posvetom z učitelji.

Vrednotenje ustreznosti praktične aktivnosti

Na osnovi izkušenj pri izvedbi nove oblike praktičnega pouka v razredu bomo aktivnost metodološko dodelali in odpravili morebitne nejasnosti. Po potrebi bomo praktično aktivnost ponovno izvedli v šoli s sodelovanjem drugega učitelja in njegovih učencev.

Priprava končnih navodil za izvedbo novih oblik praktičnega pouka

Na podlagi končnih navodil bo vsak učitelj sposoben samostojno pripraviti in izvesti praktično aktivnost z učenci in znanje umestiti v širši kontekst znanja biologije.

Izvedba seminarja za učitelje biologije v gimnazijah in drugih srednjih šolah

Ob zaključku projekta bomo izvedli seminar za učitelje biologije na gimnazijah in drugih srednjih šolah, na katerem bodo učitelji s partnerskih šol v obliki pedagoških delavnic predstavili aktivnosti kolegom z drugih šol. Ob zaključku projekta bomo učinkovitost projekta ovrednotili tudi z anketo med učitelji in ravnatelji sodelujočih šol.

Izdaja učnih gradiv v zborniku in na spletu

Med izvajanjem projekta bomo na spletnih straneh sproti zbirali s projektom povezana gradiva za učitelje. Preko foruma na spletni strani bomo zbirali tudi povratne informacije učiteljev, ki bodo pripravljene aktivnosti izvajali v praksi. Forum bo omogočal vsem učiteljem izmenjavo mnenj in idej o izvedbi praktičnih aktivnosti, ki jih bomo razvili v okviru projekta. Nove oblike praktičnega pouka bomo sproti predstavljali na spletu. Končni rezultat pa bomo izdali v obliki zbornika, kjer bodo zbrani vse preizkušene in metodološko dodelane oblike praktičnega pouka, pripravljene za izvedbo v programu biologije v gimnazijah in drugih srednjih šolah.

Izdelava smernic za nadaljnje aktivnosti

Na osnovi izkušenj pri izvedbi projekta bomo izdelali predloge in smernice za razširitev tega pilotskega projekta na vse naravoslovne predmete na vseh ravneh izobraževanja, ki jih bomo posredovali Ministrstvu za šolstvo in šport. Dolgoročni cilj je permanentno posodabljanje pouka naravoslovnih predmetov, izboljšanje naravoslovne pismenosti prebivalstva in vzpodbujanje zanimanja za naravoslovno-tehnične študije.

Seznanjanje javnosti o poteku projekta

O napredovanju projekta bomo sproti obveščali javnost z namenom izboljšanja splošnega družbenega ugleda naravoslovja in dviganja zanimanja za študij naravoslovnih smeri. Na začetku projekta bomo pripravili posebno spletno stran za javnost, v kateri bomo obrazložili namen in cilje projekta. To spletno stran bomo sproti dopolnjevali z novimi obvestili, kratkimi sestavki sodelujočih učencev in podobnim gradivom. O potekanju projekta bomo obveščali tudi medije.

Avtorji te strani: Barbara Vilhar, Simona Strgulc Krajšek, Gregor Zupančič, Nejc Jogan

Zadnja sprememba strani: 23.10.2007
Projekt "Znanost gre v šolo" sta sofinancirala Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za šolstvo in šport.

O projektu   Novice  Gradiva za učitelje   Povezave

Avtorji in pravica do uporabe   Piši nam   Išči